Teknologiråd

Av Tore Audun Høie

Dette er et forsøk på å beskrive teknologi ovenfra. Råd kan gjelde teknologivalg, styring av prosjekter, bruk av teknologi og teknologiens rolle i samfunnet.

  1. Kompetanse er viktig for teknologi. Søk gjerne hjelp, som kvalifikasjon for hjelpere er både utdannelse og erfaring viktig. En sentral kompetanse for brukere er kjøperkompetanse. Mer utbredt er behovet for brukerkompetanse.
  2. Teknologi er mye nyutvikling. Se gjerne utviklingen i sammenheng med samfunn og humanisme. Hvis nye mobiler ikke bidrar til et bedre samfunn eller lykkeligere mennesker er de kanskje unødvendige? Filosofi er viktig, med mange spørsmål.
  3. Planlegging er sentralt for teknologi, for valg, utvikling, bruk og vedlikehold. Planlegg godt og dokumenter planene. La gjerne eksterne kvalitetssikre planene.
  4. Stakeholdertankegang er viktig for god teknologi, stakeholdere er både brukere, de som har nyttig erfaring og kanskje fremtidens samfunn. Følgelig er det viktig å dokumentere gode prinsipper, for eksempel i form av standarder. Miljø og natur bør gis stakeholderstatus.
  5. KISS er et viktig prinsipp, Keep It Simple Stupid. Gjør teknologien enkel å bruke, og sørg for at alle lærer å bruke, særlig viktig i velferdsteknologi. Universell utforming bør være et generelt krav.
  6. Kvalitet er overordnet KISS, kvalitet innebærer at produkter og tjenester holder det de lover, for eksempel for biler. Dette har blitt bedre, men fusket med utslipp var en alvorlig skam for bilbransjen. Kanskje alvorligere er fusk innen farmasi.
  7. GIGO er et annet standarduttrykk, Garbage In, Garbage Out. Når inngangsdataene er feil blir svaret feil. I et sammensatt samfunn kommer dataene fra mange kilder, det er viktig å sjekke at alle er pålitelige.
  8. Testing er ofte for dårlig. særlig innen data. Programmer og tjenester skal virke hele tiden. Innen helse blir data stadig viktigere, feil kan gi dårligere helsetjenester, kanskje dødsfall. Implantater er et aktuelt eksempel. En form for tidlig testing er prototyper som viser hvordan en planlagt teknologi vil oppføre seg. Et lenge kjent tiltak, men altfor lite brukt.
  9. Billigst mulig gir sjelden gode teknologiløsninger og er delvis forlatt for biler, hus og mobiler. IKEA har vist at også lavpris kan oppnås teknologisk, men de har trolig ikke billigst mulig som mål, hvilket blant annet vil være i konflikt med samfunnsansvar.
  10. Teknologer må henvende seg til et komplekst og sammensatt samfunn, derfor behøves både dyp og bred utdannelse med knytning både til samfunnsfag og humaniora. Filosofisk tankegang kan være særlig nyttig.